KVKK

Linklity Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Bireysel Müşteri Aydınlatma Metni
Linklity (“Linklityt” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Linklity kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda müşteriler için hazırladık.

Bu metni inceleyerek Linklity tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşlediğimiz Kişisel Veriler
Linklity tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Kategorisi: Kişisel Veriler
Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf ve benzeri türdeki veriler
İletişim Bilgileri: Telefon, GSM numarası, e-posta adresi, faks numarası, adres, gibi veriler
Finans Bilgileri: IBAN numarası, kredi kartı numarası, CVV numarası, son kullanma tarihi gibi veriler. İyzico tarafından yönetilmektedir.
Hukuki İşlem Bilgileri: Dava, icra takip, kamu kurumu veya düzenleyici denetleyici kuruluş nezdinde tutulan dosyalar kapsamındaki bilgiler
Trafik Verileri: IP numarası, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, hizmetin sunulması için gerekli teknik veriler gibi veriler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi sesli görüşme kayıtları, kamera kayıtları
Toplumsal Özellik Bilgileri: Şehit yakınlığı gösterir belgeler
Kişisel Veri Kategorisi: Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Verileri: Engelli, gazi, maluliyet durumunu gösteren raporlar

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları
1. Linklity kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, , sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

2. Kişisel verileriniz Linklity tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

Elektronik haberleşme ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,
Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (abonelik, reklam vs) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır?
Linklity kişisel verilerinizi; kişisel verileriniz sitemiz dışında kimse ile paylaşılmaz.
Ödeme, para iadesi gibi durumlar söz konusu değildir. Hizmet veya reklam satın alınmış ise hesabınızda tanımlı olan tutarı çekemezsiniz.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için;

Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla iletişim formu doldurarak,
Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)
aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç Linklity’nin kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Linklity olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Aydınlatma Yükümlülüğü : KVKK m. 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme yükümlülüğüdür.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kanun/KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.


Kişisel Verilerin İşlenmesi


KVKK uyarınca Linklity ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Linklity, web sayfaları, etkinlikler, eğitimler veya portal üzerinden topladığı kişisel verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecektir:
• Web sayfaları, etkinlikler, eğitimler veya portal üzerinden etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,
• Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak,
• Kullanıcılarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,
• Sözleşmeler uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
• Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
• SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
• Gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
• Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızı geliştirmek ve yönetim sürecini oluşturmak,
• Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,


4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmekle, Linklity uygulamaları ve hizmetleri kapsamında Linklity yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla ve platformun kullanıcılarıyla paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, izin vermiş bulunmaktasınız.

Linklity web sitesi ziyaretinize veya başvurunuza ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Linklity’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Linklity’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

KVKK uyarınca Linklity ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Linklity’den hizmet veya ürün aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, Linklity hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

VERİ KATEGORİLERİ
Kimlik Bilgisi : Linklity’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“Kimlik” gibi bilgileri Linklity ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.
İletişim Bilgisi : Linklity’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri Linklity ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması Linklity ile hizmet alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, kullanıcılar arasındaki iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.
Görsel ve Multimedya Verileri : Linklity’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle Linklity ile paylaşmaktasınız. Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması Linklity’nin kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.
Lokasyon ve Konum Bilgileri : Linklity’den ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte canlı konum, adres, yer işaretleri gibi lokasyon bilgilerini kendi isteğinizle Linklity ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki kullanıcıların ve katılımcıların saptanması amacını taşır.
Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler : Çerezler veya diğer program ve yazılımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.
Cihaz Bilgisi : Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya eşleştirilebilecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz.
Çerezler Bilgisi : Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair pek çok bilgiyi kapsamaktadır. Pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu kapsamda;
• web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri,
• kullanıcıların, ziyaretçilerin tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri,
• analitik veri toplayarak web sayfasının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri,
• özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri,
• genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Kullanıcının, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.
Diğer Bilgiler : Kullanıcı veya ziyaretçi tarafından tercih edilen bilgileri Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi ve benzer diğer bilgileri Linklity ile kendi isteğiniz doğrultusunda paylaşmaktasınız. Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Müşteri İşlem : Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir. Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir
Pazarlama : Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.


6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

6.1. Amaç
Linklity, KVKK’ya, ilgili yönetmeliklere ve sair kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. Linklity kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususlarında gerek KVKK’nın 7. maddesi ve 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkındaki yönetmelik kapsamında ilgili kişileri aydınlatmayı istemektedir.

6.2. Tanımlar
İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi : Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Periyodik İmha : Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.


6.3. Kapsam ve Kayıt Ortamları

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse işlenme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca, Linklity ‘ye kayıt olma veya Linklity’nin hizmetlerinden yararlanma sürecinde elde edilen kişisel veriler, kişisel veri envanterimiz ve KVKK mevzuatında belirtilen yükümlülükler kapsamında saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilere ilişkin kayıt ortamlarımız aşağıdaki gibidir.
Elektronik Ortamlar
• Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
•Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, VERBİS.)
•Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
•Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
•Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
•Optik diskler (CD, DVD vb.)
•Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
•Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar
• Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
• Eğitimler
• Kağıt
• Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
• Yazılı, basılı, görsel ortamlar


6.4. Kişisel Verilerin Saklanmasında Hukuki ve Teknik Dayanaklar

Linklity, KVKK’nın 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş veya saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler yalnızca olası hukukun zorunlu gördüğü ve gerektirdiği ölçüde saklanabilecektir.
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Linklity tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilen ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.
6.5. Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri

• Üyelik ve satışlara ilişkin kayıtlar (Süre: 10 Yıl, Dayanak: 6698 Sayılı Kanun) • Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar (Süre: 10 Yıl, Dayanak: 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun)
• Çerezler (Süre: En fazla 540 gün, Dayanak: AB Çerez Yasası)
• Ticari elektronik ileti onay kayıtları (Süre: Onayın geri alındığı tarihten itibaren 3 yıl, Dayanak: 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat)
• Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri(Süre: 2 yıl, Dayanak: 5651 Sayılı Kanun)
• Linklity’ye ilişkin kişisel veriler (Süre: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl, Dayanak: 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun)


7. Kişisel Verilere İlişkin Teknik ve İdari Tedbirler

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Linklity’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri;
Kişisel verilerin;
Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
Hukuka aykırı erişimi önlemek,
Muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak şeklindedir.
Linklity, yukarıdaki yükümlülüklere uygun olarak veri işlenmesine ve vergi güvenliğine dikkat etmektedir. Linklity bünyesinde çalışanların, kişisel verileri 3. kişilerle paylaşmaması için gerekli önlemleri alır ve aksi bir durumda ilgili kişiye ve Kurul’a bildirimde bulunur.

Linklity’de;
•Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
•Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
•Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
•Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
•Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
•Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
•Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
•Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
•Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
•Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
•Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
•Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
•Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
•Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
•Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
•İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
•Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
•Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
•Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
•Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
•Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
•Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
•Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
•Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
•Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
•Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
•Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
•Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
•Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
•Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
•Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
•Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
•Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
•Sızma testi uygulanmaktadır.
•Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
•Şifreleme yapılmaktadır.
•Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
•Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
•Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
•Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Linklity, kanunda, kurul kararlarında belirtilen ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için rehberlerde belirtilen teknik ve idari tedbirleri, üçüncü kişilerin kişisel verilere ilişkin siber saldırıya ilişkin teknik ve idari tüm tedbirleri almaktadır. Linklity, mevzuata uygun şekilde oluşturduğu veri envanterinin güvenliğini, sistem ve yazılım güvenliğini denetler ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya istenilmesi halinde kurula raporlama yapar, kişisel verilerin mevzuatlarda öngörülen şekilde korunmasını sağlar.8. İlgili Kişi’nin Hakları

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi, Linklity’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yürürlük

İşbu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder. İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 01.01.2022 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.